REGULAMIN KLUBU DEKADA

§ 1

Pierwszeństwo wstępu do Klubu Dekada, mają :

  • osoby  posiadające zaproszenie
  • członkowie Klubu Dekada (posiadacze karty klubowej)
  • osoby wpisane na listę Gości, rezerwacji

§ 2

Wstęp do Klubu Dekada możliwy jest tylko za okazaniem: zaproszenia, karty klubowej, wpisu na listę Gości, biletu wstępu, opaski. Wyjątek stanowią imprezy z nieodpłatnym wstępem. Po wyjściu z Klubu Dekada bilet, opaska, zaproszenie i wpis  listę Gości tracą ważność.

§ 3

Aby zapewnić Gościom przebywającym w Klubie Dekada bezpieczeństwo i komfort, klub Dekada zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem czy zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. W przypadku odmowy wstępu  lub też odwołania imprezy organizowanej przez Klub Dekada, koszt poniesionej opłaty za   ten wstęp w postaci opłaty za bilet, zaproszenie lub przedpłaty za rezerwację zostanie Gościowi zwrócony na  warunkach określonych w § 15.  Klub Dekada z tytułu odmowy wstępu lub tez odwołania imprezy nie ponosi żadnej, poza zwrotem ww. kosztów,  odpowiedzialności, w tym nie jest zobowiązany do zaspokojenia jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych.

§ 4

W przypadku uzasadnionego  podejrzenia, że  zaproszenie lub karta  klubowa zostały udostępnione osobie trzeciej, Klub ma prawo  odmowy wstępu na teren klubu Dekada osobie okazującej powyższe dokumenty.

§ 5

Do wstępu do strefy VIP  upoważnia tylko i wyłącznie ważna i nieuszkodzona opaska, wydana przy wejściu do Klubu Dekada.

§ 6

Do Klubu Dekada nie mają wstępu  osoby poniżej 21 roku życia w piątki i soboty oraz poniżej 19 roku życia w pozostałe dni tygodnia, a także osoby nieposiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia . Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej poprzez wprowadzenie stosownych zmian do regulamin.

§ 7

W przypadku, gdy ilość Gości w Klubie Dekada, równa będzie przyjętej, maksymalnej liczbie osób ,wówczas ze względów bezpieczeństwa,  Klub Dekada ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu Dekada.

§ 8

Na teren Klubu Dekada nie wolno wnosić jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia Gości klubu.

Goście wchodzący do klubu mogą być poddani kontroli oraz udostępnią do wglądu torby lub torebki, a w przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, kierownictwo Klubu Dekada zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.

§ 9

Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości Klubu Dekada, bądź będące w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków odurzających, zobowiązane są do opuszczenia Klubu.

§ 10

Klub Dekada ochrania swoich Gości poprzez pracowników ochrony posiadających identyfikatory.

§ 11

Goście mają obowiązek dostosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę Klubu i ochronę związanych z  sytuacjami związanymi z: przemieszczaniem się ludzi, ewakuacją i innymi względami bezpieczeństwa.

§ 12

W przypadku łamania prawa, regulaminu Klubu Dekada, niszczenia mienia Klubu bądź dopuszczenia się przez Gościa innych działań skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa osób lub mienia  lub szkodą na osobach lub w  mieniu, osoba dopuszczająca się tych działań zobowiązana jest opuścić Klub Dekada lub też obsługa Klubu uprawniona jest do zawiadomienia odpowiednich organów i przekazania Gościa tym organom.  Każda osoba powodująca szkodę na osobach lub w mieniu ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

§ 13

Goście klubu Dekada mają zakaz wychodzenia z klubu z zakupionymi wewnątrz napojami oraz zakaz zakłóceń wokół lokalu.

§ 14

W Klubie Dekada obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego miejscami.

§ 15

Zwrot kosztu zakupu biletu, zaproszenia lub przedpłaty za rezerwację odbywa się w dni robocze, przelewem bankowym na wskazane konto, w przeciągu 14 dni . Osoba ubiegająca się o zwrot takiego kosztu, powinna wylegitymować się ważnym dowodem osobistym, przedstawić ważny bilet wraz  z dowodem jego zakupu, zaproszenie lub przedpłatę za rezerwację. Zwrot kosztu nie uprawnia do zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń.

§ 16

Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów na zasadach określonych w § 3 oraz §15. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

§ 17

Dokonując anulowania rezerwacji na siedem dni przed imprezą, Gość nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku anulacji, w czasie krótszym niż siedem dni, klub zwraca 50% wpłaconej przedpłaty. W przypadku anulowania w dniu imprezy Gościowi nie przysługuje prawo zwrotu przedpłaty.

§ 18

Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym lub z tytułu siły wyższej, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak przykładowo katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

§ 19

Każda osoba wchodząca na teren Klubu Dekada, zgadza się na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez kierownictwo klubu dla celów marketingowych.

§ 20

Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialności.

 REGULAMIN SZATNI

  • szatnia jest bezpłatna
  • lokal nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy pozostawione w szatni
  • na jednym numerku wieszamy jedno okrycie
  • w przypadku zagubienia / zniszczenia numerka pobieramy opłatę w wysokości 15 pln, a rzeczy      będą wydawane po zamknięciu lokalu w danym dniu lub w wyznaczonym przez managera terminie
  • w sprawach spornych wejście do szatni tylko w obecności managera lokalu

Rzeczy pozostawione w szatni i nieodebrane przechowujemy 14 dni, a po tym terminie  przekazujemy je do biura rzeczy znalezionych przy ul.dzielnej 15 w Warszawie.

W przypadku zagubionej odzieży z winy pracownika, klub odpowiada do kwoty nie wyższej niż 300 zł i tylko po okazaniu oryginalnego numerka, na podstawie którego wydawane są okrycia wierzchnie.

W przypadku zagubienia / zniszczenia numerka należy niezwłocznie poinformować o tym managera klubu.

W celu odbioru odzieży w ww. przypadku należy zgłosić się po zakończeniu imprezy lub w dniu następnym. Za zgubiony numerek pobierana jest opłata w wysokości 15 zł. Szatnia w klubie jest bezpłatna.

§ 21

Depozyty złożone w strefie VIP klubu są zabezpieczone przez system „bezpiecznych kopert’’. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia rzeczy pozostawionych w depozycie. Depozyt jest gwarancją przechowania powierzonego mienia z należytą starannością i dbałością.

Depozyty wydawane są tylko na podstawie oryginalnego i niezniszczonego dowodu depozytowego. Depozyty, które nie zostaną odebrane przez 14 dni po zakończeniu wydarzenia, będą przekazane na najbliższy posterunek policji.

§ 22

Osoby kupujące bilet, zaproszenie, dokonujące przedpłaty na rezerwację lub wchodzące na teren klubu, akceptują powyższy regulamin.